Verwaltungsrot

De Verwaltungsrot vun der EwB huet d’Aufgab, iwwer wichteg Dossieren ze beroden an ze entscheeden. E setzt sech aus folgende Memberen zesummen:

Pit Péporté, Präsident

Frank Schaack, Vize-Präsident

Charles Bailleux, Sekretär

Roger Molitor, Tresorier

Tom Alesch, Member

Pit Bouché, Member

Christine Dahm-Mathonet, Member

Paul Galles, Member

Louise Kelly, Member