Nora Schleich

Nora Schleich

07.04.2023

Promovéiert an der Philosophie, a Kultur, Konscht a Gesellschaft täteg. Säit 2022 am Team vun der EwB. D’Nora Schleich këmmert sech em de Programm an em déi konzeptuell Ausriichtung vun der EwB.