Leslie Fischbach

Leslie Fischbach

07.04.2023

Bachelor an der europäescher Kultur, Diplom pédagogique, Illustratorin. D’Leslie schafft säit 2023 als Mediepedagogin an der EwB an organiséiert mediapedagogesch Aktivitéite fir Kanner an Erwuessener, souwéi Formatioune fir Multiplikatoren. Schwéierpunkten: Liesfërderung an nei Medien.